Performance Range

Capacity : 1.280 – 1.753 l/s, 421 – 659 l/s, 2.000 – 3.400 l/s
Power : 230 V, 380 V, 380 V
1 Phase, 3 Phase, 3 Phase
50 Hz